Logopalkki

Ruotsin kielen osaamisen kartoitus, C-taso

A Textförståelse

Läs texterna och svara på frågorna.

Text 1

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska dryfta utveckling inom apoteksverksamheten. Arbetsgruppen utreder och bedömer hurudana utvecklingsbehov det finns i apoteksverksamheten inom öppenvården och hur man ska kunna svara på dessa. Målet är ett distributionssystem för läkemedel som täcker hela landet, som är säkert och kostnadseffektivt och som säkrar en jämlik tillgång till läkemedel. […]
http://www.stm.fi/sv/pressmeddelanden/webbnyhet/view/1513993#sv, 7.10.2010
1. Välj rubrik som passar bäst i text 1

a. Social- och hälsovårdsministeriet har utrett utvecklingsbehov inom apoteksverksamheten

b. Arbetsgrupp ska utreda utvecklingsbehov inom apoteksverksamheten

c. Ringa kostnadsbesparingar med distributionssystem för läkemedel

Text 2

Med ny teknik går det att avläsa elektriska flöden inuti nerv- och hjärtceller. Tidigare transistorvarianter har varit begränsade till att bara mäta den elektriska spänningen utanpå celler, men den nya sorten kan göra mätningar inuti en cell utan att skada den. Den nanotunna ledningstråden är V-formad, och i spetsen sitter en nanotransistor. Transistorn är mindre än många virus och kan med stor precision mäta den elektriska potentialen inuti cellen.

Anna Sandström, F&F 7/2010, http://www.fof.se/tidning/2010/7/nanotransistor–mater–cellens–inre–spanning, 8.10.2010

2. Läs text 2 och välj rätt alternativ

a. Med hjälp av ny teknik kan man avmäta cellers spänning utan att ramponera dem.

b. Den möjliga elektriciteten går att mäta tack vare modulator.

c. Genom nanotransistor kan cellens inre spänning mätas så att cellen förblir oskadad.

Text 3

Målet med projektet är att upprätta ett åtgärdsprogram för arbetskraftsinvandring i Finland för åren 2009–2011 på basis av projektplanen och regeringens invandringspolitiska program. Åtgärdsprogrammet fokuserar på direktrekryteringar av utländsk arbetskraft. De har en annan utgångspunkt än invandrare som redan befinner sig i landet. Arbetstagare rekryterade från utlandet ersätter dock inte den befintliga arbetskraftspotentialen i landet utan utgör ett komplement till den.
Arbetstagare som rekryteras direkt från utlandet är en mycket heterogen grupp precis som invandrare i allmänhet. En del av dem kommer för att arbeta enbart för en kort period, andra för en längre period, medan en del rör sig från ett land till ett annat i enlighet med situationen på arbetsmarknaden. Vissa är högt kvalificerade personer, medan andra är yrkesverksamma med en yrkeskompetens som efterfrågas i många länder.
Behovet av arbetskraft kan variera väldigt mycket mellan olika branscher och regioner. Det är viktigt att öka arbetskraftens regionala och yrkesmässiga rörlighet på arbetsmarknaden för att undvika matchningsproblemen inom landets gränser. Samma modell används delvis redan mellan länder och eftersträvas i synnerhet inom EU-området. Denna så kallade cirkulära migration stöds även av EU-kommissionen och uppmuntrar medlemsländerna att skapa lagliga, kontrollerade och trygga övergångar och mobilitets–program. Utöver att främja mobiliteten inom EU är strävan också att göra det lättare för medborgare från tredje land att arbeta eller studera tillfälligt inom EU-området. […]

Åtgärdsprogram för arbetskraftsinvandring, Sisäasiainministeriön julkaisuja 24/2009 http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/54D136E16CC4E5FAC2257665004195D9/$file/242009.pdf, 7.10.2010

3. Läs text 3 och välj rätt alternativ.

a. Anställda från utlandet kompletterar den förefintliga arbetskraftspotentialen.

b. Anställda från utlandet ersätter yrkesverksamma helt och hållet.

c. Anställda från utlandet befrämjar EU-kommissionens migration.

4. Läs text 3 och välj rätt alternativ.

a. Utländska arbetstagare och rekryterade är högutbildade och utgör en homogen grupp.

b. EU strävar efter att öka arbetskraftens mobilitet såväl inom EU-länder som från andra än EU-länder.

c. Cirkulär migration betyder att arbetskraftens mobilitet ökar och garanterar full sysselsättning.

B Struktur. Välj rätt alternativ.

5. Nederländerna är

a. full av tulpaner på våren.

b. fulla av tulpaner på våren.

c. fullt av tulpaner på våren.

6. Jag måste

a. åka bussen till Nyslott.

b. ta buss till Nyslott.

c. åka buss till Nyslott.

7. Om jag hade haft pengar

a. köpte jag ett hus.

b. hade jag köpt ett hus.

c. skulle jag ha köpt ett hus.

8. Vi träffas

a. varje tredje vecka.

b. var tredje vecka.

c. vart tredje vecka.

9. Han har anlag

a. i språk.

b. för språk.

c. på språk.

10. Smycken är

a. tillverkade av guld.

b. tillverkat av guld.

c. tillverkad av guld.

11. Vad för

a. klänning vill du köpa?

b. en klänning vill du köpa?

c. ett klänning vill du köpa?

12. Det är viktigt att höja

a. studiemotivation.

b. studiemotivationer.

c. studiemotivationen.

13. Jag var dålig men du var ännu

a. värre.

b. sämre.

c. dåligare.

14. Lönen

a. betalas nästa månad.

b. är betalade nästa månad.

c. blir betalat nästa månad.

15. Jag måste städa

a. förrän ni kommer.

b. före ni kommer.

c. innan ni kommer.

16. Det här är en resa

a. som jag har drömt om.

b. som om jag har drömt.

c. om som jag har drömt.

C Ord och reagering. Välj uttrycket som passar bäst in i sammanhanget

17. Jag gjorde bort mig i går på mötet.

a. Stackars du!

b. Självklart.

c. Det ordnar sig.

18. Vill du ha påtår?

a. Tack ska du ha.

b. Här var så god.

c. Tack, det är bra så.

19. Så stod det faktiskt i tidningen.

a. Du är på hugget.

b. Ta det med en nypa salt!

c. Gråt inte över spilld mjölk!

20. Tycker du inte om te?

a. Ja, det tycker jag.

b. Jo, det gör jag.

c. Ja, det gör jag.

21. Pengar är inte den __________ drivkraften till arbetet.

a. ena

b. enda

c. endast

22. Vi ska inte ___________ latmasken inom oss styra vårt liv.

a. ge

b. få

c. låta

23. Han

a. kom på en ny lösning.

b. kom från en ny lösning.

c. kom fram en ny lösning.

24. Bakom detta leende __________ obarmhärtighet.

a. förbrinner

b. förborgar sig

c. förbarmar

25. Jag

a. låg böckerna på bordet.

b. överlade böckerna på bordet.

c. lade böckerna på bordet.

26. Ett allmänt hot mot sjöar och hav är överbelastningen av näringsämnen, _________ kväve och fosfor.

a. längst

b. främst

c. minst

27. Snabblån leder lätt till en _______________ cirkel.

a. dålig

b. elak

c. ond

28. De som är trötta på arbetet måste få ________________ sig.

a. uppenbara

b. föreställa

c. återhämta

29. Allt det är ____________ värt, anser jag.

a. besväret

b. mödan

c. ansträngningen

30. Arbetslösa är hela tiden ____________ efter nya arbetsmöjligheter.

a. på sikt

b. på jakt

c. i sök